Select Page

जतेक हे अलगाववादी

जतेक हे अलगाववादी, देश अउ कश्मीर मा ।सबो ल पोषत कोन हे गा, सोच तो तैं धीर मा ।हमार ले तो टेक्स लेके, पेट ओखर बोजथे ।नकाम सब सरकार लगथे, जेन ओला तो पोषथे...
error: