Select Page

क़ाबर करे तँय नादानी रे संगी

काबर करे तै नादानी रे संगी काबर करे तै नादानी। गांजा दारू नशा मउहा के धुन मा क़ाबर – नेवता दिए तै बीमारी ला संगी क़ाबर करे तै नादानी……। 1 रेंगे ला टुम टॉम खाय ला बीरो पान काम बुता बर अलाली। गांजा दारू पिये जुंआ मा चित रहे कोठी के धान होगे खाली घर मा नइ...
error: